Default image

opuser1

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4378/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4122/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3768/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3766/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3765/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน "เกษียณสุข เกษมสันต์" การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม