วิสัยทัศน์/ปณิธาน/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและการให้บริการ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

ปณิธาน

มุ่งมั่นปฏิบัติงาน และให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. ประสานพันธกิจ และขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ