งานบริหารทั่วไป

นางปิยฉัตร พุทธวงศ์

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

E-mail : piyachat.pu@up.ac.th

โทร. 1099

นางสาวทิฆัมพร วงษารัตน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : thikamporn.wo@up.ac.th

โทร. 1099

นางสาวธนกชพร กีรติศักดิ์วรกุล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : tanakochaporn.ka@up.ac.th

โทร. 1099