ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับขอรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการอย่างเต็มรูปแบบ

ต่อมา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งส่วนงานบริหารมาหวิทยาลัยตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยเรียกชื่อว่า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒ ง ลงวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกำหนดให้สำนักงานอธิการบดี (Office of the President) มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย