ผู้บริหารหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

E-mail: Supakorn.p@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 1088

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

E-mail: Direkt@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 8946

นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

E-mail: Sititee.je@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 1009