ผู้บริหารหน่วยงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

E-mail: Supakorn.p@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 1088

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และทรัพย์สิน

E-mail: Pratompong.th@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 1283

นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

E-mail: Sititee.je@up.ac.th
โทร. 054-466666 ต่อ 1009