opuser1

opuser1

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพื่อชี้แจงเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิ…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอาน…

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอาน…