Default image

opuser1

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม