หมวดหมู่ ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย”

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายอานนท์ณัฎฐ์ จี…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนิ…

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล และ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี นำโดยนายอานนท์ณัฏฐ์ จ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่อ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 7 (3) และ 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 กันยายน 2566

ผู้บริหารที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้…

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หัวข้อ “ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 การ

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภา…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2566 หัวข้อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5”

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพั…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพั…