หมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำน…

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนงาน เพื่อชี้แจงเกณฑ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิ…

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2