หมวดหมู่ คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5985/2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 0296/2566 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2