หมวดหมู่ คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3766/2564 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีรักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3765/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี และรักษาการแทนรองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๔๖๖/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๔๖๕/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี และช่วยกำกับกูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๕๐๓/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา