wordpress1

wordpress1

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันที่ 20 ส.ค. 64 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ