หมวดหมู่ คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 695/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการ เกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการ และงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 694/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 692/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7997/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้