หมวดหมู่ ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))