opuser2

opuser2

คำสั่งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา