opuser1

opuser1

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสด…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการสำน…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการบริหารงานในวาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ 0296/2566 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) ของส่วนงานตามมาตรา 7(2)

สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเสนอชื่อผู้ส…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะ…

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้อำนวยการส…