Default image

opuser1

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานอธิกา…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ UPSR กองกิจการนิสิต ดำเนินการจัดโครงการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมก…

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1418/2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2