opuser1

opuser1

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หัวข้อบรรยาย “การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมด้วยความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างให้ปลอดภัย”

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายอานนท์ณัฎฐ์ จี…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนิ…

สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการทำบุญสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นสิริมงคล และ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี นำโดยนายอานนท์ณัฏฐ์ จ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่อ…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดปร…