สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ นำโดยนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และข้อควรระวังในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารภาครัฐ” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 89 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยมีคุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาเป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft teams โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 124 คน (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft teams จำนวน 86 คน และห้องประชุมเมืองพะเยา จำนวน 38 คน)