คู่มือการตัดจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนสินทรัพย์ระบบ AX ตั้งแต่พ.ศ.2559-ปัจจุบัน