คู่มือการตัดจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนสินทรัพย์ระบบ AX กรณีตั้งแต่พ.ศ.2554-2558 และกรณีครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์