คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1799/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา