คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๔๖๗/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี