คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๔๖๖/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี