คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๔๐๙๐/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดี ช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี