คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประชุม ติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้างาน ร่วมประชุมติดตามการดำเนินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยครั้งมีผู้อำนวยการจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และหัวหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นพร้อมหารือแนวทางในการดำเนินการร่วมกันกับทุกหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่ชัดเจน “การร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อให้เห็นการดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพราะทุกหน่วยงานถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญและต้องร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจร่วมกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังให้กับทุกหน่วยงานที่ตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าว พร้อมให้กำลังใจบุคลากร และได้เน้นย้ำถึงการดูแลตนเองรวมทั้งนิสิต และบุคลากร ให้หมั่นล้างมือและฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และส่วมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปภายนอก และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนหนาแน่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 จึงทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมาตรการจำกัดบุคลากรในการเข้าและออกในมหาวิทยาลัย รวมไปถึง คัดกรองบุคคลเข้าออกอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งนิสิต และบุคลากร