การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑