สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และเห็นควรรณรงค์ให้มีการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ประกอบกับเพื่อส่งเสริมมาตรการในการป้องกันโรคในระยะเริ่มแรก

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดโครงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รวมทั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และในวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 สำหรับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา