แบบฟอร์ม ตัวอย่างบันทึกข้อความขอชี้แจงการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า (กรณีจัดซื้อ/จ้างครุภัณฑ์)