แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี)