สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM)

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพัสดุ (KM) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ในหน่วยงาน/ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฎิบัติและแนวปฎิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน รวมทั้งการปฎิบัติตามนโยบายของรัฐ สามารถนำไปใช้ในเชิงปฎิบัติได้ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา