สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานอธิการบดี งานพัสดุ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ กองอาคารสถานที่, วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ และวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ กองกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อพบปะส่วนงาน/หน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560