สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นำโดย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (ประธานสีชมพู) ได้มาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (สีชมพู) รวมทั้งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้ประสานงานในแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา