สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 7 (3) และ 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 กันยายน 2566

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ตามมาตรา 7 (3) และ 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายวีระชัย อมรรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ , รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ มีจำนวน 10 ท่าน ได้แก่

  • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์
  • 2. ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
  • 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
  • 4. รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
  • 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยาวิทยาเขตเชียงราย
  • 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  • 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์
  • 10. รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ของทุกคณะอยู่ในระดับดีเด่น