สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2566

  • สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 2566 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา งานพัสดุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหัวข้อ “แนวปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และข้อตรวจพบจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วม ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 62 คน และเข้าร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft teams จำนวน 26 คน รวมมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 88 คน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการด้านการพัสดุอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณบัญชา ตรีศิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ลดความเสียหายแก่หน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย