สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการบริหารส่วนงาน ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารส่วนงาน ร่วมกับผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วย รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน 7(3) และ 7(4) ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อด้วย นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย และช่วงท้าย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณะ และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รวมทั้งแนวทางการบริหารในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถาม-ตอบ ประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารส่วนงานร่วมกัน ณ Veranda High Resort จังหวัดเชียงใหม่