สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            ประกาศผลการประเมิน UP ITA Pre-Assessment ระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับคะแนนผลการประเมินฯ ในระดับ  A คะแนน 92.66 คะแนน จัดอยู่ในอันดับ 2 (ในระดับ A) และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะ และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี