สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ  ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประเมินผลการดำเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom meetings เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยผู้บริหารที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ มีจำนวน 6 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

6. รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของทุกคณะอยู่ในระดับดีเด่น