สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564