สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน พร้อมด้วย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563