สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ภูลังกา อำเภอปง จังหวัดพะเยา และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมแรกคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในแต่ละด้าน ณ ร้านภูลังกา เลอ บาโคนี่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมที่สอง ร่วมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ณ วัดพระนั่งดินและศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน และกิจกรรมที่สาม เดินทางไปยังร้าน PARAGRAPH CAFE AND EATERY เพื่อหารือด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ร่วมกับผู้จัดการ บจก.พารากราฟ