วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมผู้อำนวยการกองฯ/ศูนย์ฯ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก แสดงความยินดีในงาน “เกษียณสุข เกษมสันต์” การเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 ท่าน ได้แก่1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์2. รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์3. รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขทอง