บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

PDF Embedder requires a url attribute

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ร่วมกล่าวปฏิญาณตนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยประกาศเจตนารมณ์ “ บุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกคน จะยึดมั่นดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ร่วมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ จะดำรงไว้ซึ่งทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ จะปฏิบัติงานด้วยจิตบริการต่อสาธารณะ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจะประพฤติ ปฏิบัติตน โดยรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ”

        นอกจากนี้ ได้ร่วมกันถ่ายภาพรณรงค์แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริต กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม สร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง