บันทึกข้อความข้อเพิ่มรายการวัสดุคงคลังในโปรแกรม-AX (V.4)