ตัวอย่างการทำรายงานผล e-bidding (กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว)