คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5987/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา