คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5986/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา