คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1420/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา