คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 660/2565 เรื่อง ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ พ้นจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์