คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 693/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา